Orginalmedicin-naturmedicin-energimedicin.

Morgan Strålman

Nedanstående kapitel är baserat på mina egna kunskaper och gjorda erfarenheter, under 20 år av analyser och behandlingar.
Såväl på human som djursidan gjorda iaktagelser och verifierade behandlingar vars erfarenheter har varit ovärderliga.
Syftet med denna text är att bidra till en ökad förståelse generellt för olika former av vanlitg förekommande hälsoproblem, samt förslag på deras behandling på naturligt vis.

Del 1. Ällmänt om energier, kroppens balans och vägen till hälsa
Del 2. Sjukdom-obalans, vägen att skapa energi och balans i en kropp.
Del 3. Behandling fungerande-mindre fungerande, lite grundläggande om olika typer av problem.
Del 4. Bred och smal behandling.
Del 5. Fång och fånglika symtom samt kolik.
Del 6. Infektioner, virus, bakterie, svamp, allergier

 

Del 1

Detta är egentligenn ett samlingsnamn på flera olika sätt att arbeta med en kropps hälsa, där metodiken utgår ifrån kroppens energisystem på ett visst sätt. I den österländska skolan som är mer än 4000 år gammal, pratar man om yin-yang, Qi, chakran, meridianer mm. Medan i den västerländska delen talar om nervsystem och signalerna där. Vilket i praktiken är mer eller mindre samma sak. Einstein sa en gång att-ALLT ÄR ENERGI-. De två grundenergierna som är grunden för skapandet av materia kallas expansionsenergi och kompressionsenergi, vilket återfinns i allt som existerar. Skillnaden är deras förhållande och vari energin sitter.

Kännetecknande för expansionsenergi är att den är utåtriktad (YANG) vid möte med materia skapas värme, den har polaritet/er och frekvens beroende på källan. Hit hör universum-solen-el-microvågor-rörelseenergi-strålning mm. Den är lätt att mäta, går att skapa tekniskt.
Finns tillgängligt för oss i organisk material via fotosyntesen där främst vitaminer, proteiner, kolhydrater är av intresse.

Kompressions energi är en intågående kraft (YIN) som främst kännetecknas av begreppet gravitation. Vid möte med materia skapas kyla. Är den sammanhållande energin i materia.
Är på jorden den dominerande energin i yttre delen och en förutsättning för gravitation och atmosfär runt planeten, men innesluter också det glödande inre där expansionsenergin finns. På solen är förhållande tvärtom. Svarta hål i rymden torde vara område med enorm mängd kompressionsenergi. För vår del är mineralerna största källan till denna energi, vilket från växtriket är den stora källan och mest upptagbara formen.
Att en kropp har någon energi alls, betyder att förekomst av vitaminer och mineraler är själva grunden. Bra depåer av sådana ämnen skapar de nödvändiga energierna, signalerna, informationen i nervsystemet, balans i energisystemet, kapacitet att hantera belastningar, läkning-balans. I nervsystemet finns neuroner(nervceller) där en elektrisk signal förmedlar information via synaps-axonsträng-dendrit med en cellkärna med enormt minne. Dessa sitter i nervtrådar med ett litet mellanrum, där den elektiska signalen via dendriten skapar en kemisk signal till nästa cells synaps, som läser av denna och skapar en elektrisk signal på nytt. Beroende på var i kroppen detta sker så har det olika hastighet. Grundförutsättning för signalen är skapandet av elektrisk signal av energi, samt kemiska signal av främst mineralsalter(neurotransmittorsubstanser).  Mängder av sjukdomar har konstaterats vetenskapligt via förändringar i den kemiska signalen, dvs brister. I dagens miljö exponeras vi enormt för artificella signaler, på frekvenser som slår ut kroppens egna, som är betydligt snabbare än kroppens egna signaler. Vilket skapar överskott av expansionsenergi som vi blir överladdade-stressade av. Dränerar kroppen på viktiga mineraler som är viktiga för nervsystemets grundläghande funktion och stör därför skapandet av korrekta kemiska signaler.
Information finns lagrad i varje enskild cells dna, man räknar med ca 90 000 dna i en nervcell.

En signal i kroppen rör sig med mellan 0,3-300 m/sek beroende på var i systemt signalen sker.

Det gör att allt som har en energimässig påverkan och som skapar stress-blockering eller annan störning, kan avläsas inom sekunder.
Intag av vitaminer-mineraler finns rekommendationer på, men dessa verkar ha sitt ursprung från andra världskrigets forskning. Vilket lade grunden till dagens dagsdoser på 50-talet. Såvitt jag vet är inga uppdateringar gjorda sedan dess, men behoven har drastiskt ökat vilket gör att alla har brister. Anledningen till avsaknaden av uppdatering kan möjligen vara att läkemedlesindustrins syntetiskamedel i rätt dos skulle vara förgiftande, medan naturliga växtbaserade ämnen i rätt dos ( 2-4 ggr rek dos) skulle göra folk betydligt friskare!! Vilket man uppenbarligen inte eftersträvar.

Alla vet att ex ett hårstrå kan användas för att identifiera en enda specifik person på jorden. Rättsligt är ett dna-prov ett fullgott bevis i alla avseenden för identifiering av en person.

Hår eller man från djur innehåller biljarder med celler, som vars dna innehåller information om allt som sker i kroppen i varje ögonblick. Tekniken, syftet och förmågan att avläsa informatinon varierar stort. Varför ett flertal olika former av analys sker, som ger de svar varje teknik är anpassad för. Vanligen pratar man om mineraler, tungmetaller, doping mm. Men listan av svar kan göras väldigt lång, allt handlar om kunskap och teknik för avläsning.

Kinesiologi är en gammal beprövad metod där man placerar ämnet på kroppen och genom muskeltestning kan avgöra svagheter om det är negativt för kroppen, eller styrka om det är bra. På så sätt kan man indentifiera problem och ta fram rätt medel för behandling.
Mananalys har vissa likheter i detta och vid behandling kan man sätta en påse i manen med energimedel / homeopatmedel,. Vilket inom sekunder ger effekt och rätt energi i kroppen, för att snabbt kunna återställa funktionen-läkning. Medlet tas samtidigt också oralt, men om bara sådan behandling sker så tar det i regel 1-2 veckor innan man får full effekt, påsen på kroppen sparar tid och håller det rätt.

 

NASA i USA och Rysk rymdforskning var särskilt aktiva kring möjligheterna att med apparater avläsa kroppens hälsa i organ och system. Vilket ledde till en tillgång på 90-talet av apparater som kunde köpas på marknaden. Apparater som Oberon, QX, Libero, Life m fl finns allmänt på marknaden världen över numera. Manuella tekniker finns också sedan urminnes tider, som dessa delvis bygger på.
MEN en apparat gör inte hela jobbet. Man måste ha kunskaper för att analysera svaren den ger, förstå hur kroppens system är uppbyggda och hur saker och ting påverkar vartannat. Grundorsaken till förändringar och problem är högsta prioritet, symtom är enbart resultatet av något vilket kan ha flera olika grundorsaker.

Att använda testsatser för att därigenom testa fram respons och behov av behandlande medel, för att sen se att alla energier verkligen hamnar rätt. Är ett bra sätt att säkerställa grundorsaker och med exakthet ta fram korrekt naturmedel för respektive behandlingsbehov. En kropp i balans-hälsa har en exakt frekvens, lika exakt som när du rattar in P3 på radion. Alla däggdjur har samma frekvens och harmonierar med jordens och universum på ett  livgivande sätt.

Jag påstår att sådant är enbart ett fåtal personer i landet som har kunskaper och förmåga till det. Forskning och vetenskap här ligger långt bakom och har heller inget intresse att vidga vyerna. De har fullt upp med betald forskning åt läkemedelsindustrin, för att skapa dyra symtomdämpande-blockerande medel. Som aldrig gör någon frisk utan som helst skapar ett livslångt behov att köpa för största möjliga vinst. Västerlandet är därför också jordens sjukaste område, men också det lönsammaste för ”vissa” intressen.

 

Mitt intresse började på 90-talet genom möten med självlärda och nyfikna personer, som genom sin kunskap bevisligen gjorde stor skillnad på folks hälsa. Testmetodik och användande av homeopatmedel och naturmedicin blev grunden i detta. Tillsammans med medicinska studier med början på 80-talet och numera 20 års behandlingserfarenhet med tusentals fall. En erfarenhet och kunskap som känns ovärderlig. Alla som arbetar på ett sätt som en del inte begriper ett smack om, möts ofta med skeptisism, dumt ifrågasättande i all deras okunnighet, krav på svar av sådant de inte vet vad de frågar om och heller inte har förmåga att förstå svaren på,  det blir tröttsamt och meningslöst. I vardagen är det därför alltid glädjande att se och höra ifrån de som har fått god hälsa igen, människa o djur, vilket då ger tillbaka god energi för att orka jobba vidare.  Medvetenheten och kunskaperna har glädjande nog ökat ordentligt sista 5 åren, vilket gör att alltfler ser snabbare på sig och sina djur när något inte är bra på ett tidigt stadium. Användandet av naturmedel och homeopatika är raskt stigande, vilket tydligt återspeglas i bättre hälsa och att problem faktiskt löses.

 

Del 2. 

Sjukdomar och symtom skapar alltid antingen stress eller blockering i organ och system.
Detta syns tydligt i respektive energiflöde till specifika organ eller syste. Frekvenserna till de olika delarna i kroppen är lika exakta som när du ska ställa in radion på en kanal eller station.
Är frekvensen felaktig är också informationen och den stödjande energin heller inte korrekt, vilket då bibehåller en obalanserad funktion. En behandling som både rättar till och stärker frekvensen och energin, tillsammans med annan naturlig behandling är synnerligen effektivt.
Man får då både energi-läkning på samma gång och läkning kräver resurser både av energi-mineraler-vitaminer o s v utifrån tillståndets specifika behov.

 

Allt sådant går utmärkt att testa fram på ett väldigt specifikt sätt, där minsta avvikelse kan detekteras. En kropp reagerar energimässigt på något så lite som att ha ett mynt, kreditkort, homeopatmedel et c i handen inom sekunder. Dess inverkan kan sen spåras till specifikt område där ströningen sker, samt också visa vad som behövs för att normalisera störningen.
M a o är vi mycket mycket påverkningsbara och känsligare än vad folk anar.
Det som skiljer oss åt är förmågan att hantera påverkan, aktivera försvar och ev läkningsbehov, kortare eller längre tid kunna hantera inre stress av denna påverkan.

Individer i bra kondition, fria från infektioner och har bra status med vitaminer-mineraler, klarar allt väldans mycket bättre än det motsatta förhållandena.
Den nuvarande exponeringen för artificiella frekvenser av mobilstrålning mm, är helt förödande på alla tänkbara vis för den biologika funktionen i allt levande.
Detta är ett gigantiskt hot mot allt levande och skapar en miljö där liv inte kan existera i längden. Därför ser vi också numera att arter försvinner varje dag i en alltmer rasande fart och vi kommer också att för eller senare vara med på den listan.

 

Energimedel för återställande och läkande i olika system och organ. Dessa är utprovade och använda av främst innovatören Bertil Pettersson, som började med detta redan 1948. Hans arbete är också grunden i en del av  mitt arbete och tänkesätt i analysmetoder och bahandlingar. Men som jag utvecklat vidare till en mer omfattande teknik under 20 år.

De tretton energimedlena och deras användande-funktion, för återställande av balanserad energi för kroppens läkning och normala funktion.

 

Aurum met C30.
Blod-hjärta. Påverkan här handlar om allergier, infektioner och förgiftningar i främst blodsystem. Obalanser i hjärtats frekvenser och ströningar i sinusknuten.

 

Argentum nitricum C30
Njurarnas funktion. Påverkan som gett överbelastning i njurfunktionen, såsom infektioner, vattenlösliga gifter, ”läkemedel”, magproblem,  stor immunologisk-lymf aktivitet. Brist på vatten. För mycket salt.

 

Platinium met C30

Endokrina körtelsystemet-hormoner. Problem som orsakas oftast av vacciner-”läkemedel”, stress, brister.

 

Mercurius sol C30
Kvicksilverförgiftning. Tungmetaller kan kroppen inte själv göra sig av med, utan detta lagras i kroppen. Denna metallen verkar mestadels hamna i körtlarna och orsaka hormoniella problem. Är också väldigt giftigt för nervsystemet och kan ge väldans många olika tillstånd. Största källan är vacciner och amalgam.

 

Plumbum met C30
Muskeltrådar. Sällsynt med överskott som orsakar blockeringar utan det vanligaste är blockeringar som orsakas av överansträngning, borelia, infektioner. Medlet används då för att lösa upp blockeringarna och återställa funktionen.

 

Cuprum met C30
Muskelvävnader. Överskott förekommer vilket på humansidan rör sig om utfällningar i vattnet, användande av kopparspiral. På djursidan kan bete på fd mark där potatis odllast förr ge kopparförgiftning pga de blastdödande kopparbaserade medels om användes, tillskott av koppar. Samtliga dessa källor orsakar överskott och blockeringar-stelheter. Används också för att lösa upp blockeringar pga borelia eller annan infektion, överbelastning.

 

Aluminium met C30

Muskelhinnor. Blockeringar i dess uppkommer ibland pga överskott, som kan vara utfällningar i vattnet eller från alumiunkärl-folie, överbelastningar. Borelia.

 

Ferrum met C30
Blod-lever. Överbelastning pga infektioner, förgiftningar, parasiter-mask, födointolleranser, magproblem, ”läkemedel”.

 

Kali nitricum C30

Hjärtmuskeln. Svagheter uppkommer oftast pga infektioner som inte behandlats och då gett överbelastning, dålig blodcirkulation, för lite vatten i kroppen.

 

Zincum met C30

Hjärnans funktion.(påverkar hela kroppens funktion) Dess förmåga att skapa signaler ut till och från kroppens system. Oftast orsakat av brister, stress och dränering av ämnet av mobilstrålning, blockering av upptag orsakat av ”läkemedel” som ex blodtrycksmediciner.

 

Selenium met C30

Nervutmattning. (påverkar hela kroppens funktion ) Orsakas oftast av brister, stress. Dränering av ämnet av mobilstrålning.

 

Magnesium phos C30
Hjärnans och nervsystemets förmåga att skicka och ta emot signaler. (påverkar hela kroppens funktion ) Orsakas av brister, stress.
Dränering av ämnet av mobilstrålning

 

Natrium carb C30
Matsmältnings systemet. Vid alla former av obalanser, infektioner och störningar i detta omfattande system.

 

 

ALLA som på något sätt är i energimässig obalans, är ALLTID i behov av ett eller flera av dessa tretton ämnen utan undantag och löser alltid problemet. Problemet är utprovningen.
När energin är helt i balans fungerar alla energicentra (chakran) samt energiflödena till organ och system (meridianer) som naturlagarna anger. Därmed finns rätt signaler-information och energier till samtliga delar i kroppen. Dess förmåga och kapacitet är bästa möjliga och alla delar fungerar i harmoni med varandra på alla plan. Kroppens samlade energi skapar en skyddande energimässig aura (energihölje) som filtrerar intryck, andra individers energier och allt som i övrigt exponerar kroppen. Detta skydd kan ökas med olika tekniker vid behov, vilket är en fördel för att slippa oönskad negativ påverkan.

När enrgierna är helt rätt går det sen mycket lättare att testa vidare även andra behov av ämnen, medel mm. Man får helt enkelt mycket bättre och tillförlitliga svar när alla sinnen är medvetna och kan kommunicera fritt. Därför är denna energibalanserande åtgärd och teknik egentligen grundläggande för allt annat. Oavsett villket annat tillvägagångsätt man än väljer, så är det omöjligt att nå bra resultat utan den kroppsliga balanserande energins medverkan.
En behandling som bara ger kortare bättring är alltid i avsaknad av rätt energi.
Alltför många idag saknar helt energi, vilket är grundorsaken till deras problem. Alla organ kan vara helt ok, men det finns ingen energi som ger styrning till aktivitet och informatin vad som ska ske

 

 

Del 3.

 

Behandling som fungerar och ger resultat och mindre fungerande ?

 

Det finns ett antal faktorer som är avgörande för ett behandlingsresultat.

·        Är rätt diagnos ställd och rätt medel framtagna.

·        Omfattningen av problemet kan avgöra tiden som behandlingen kräver, ge det tid !

·        Kroppens allmäntillstånd och främst immunsystem avgör vilken hjälp kroppen själv kan bistå behandlingen med.

·        Är yttre faktorer åtgärdade som kan tillhöra grundproblemet.

·        Tillgång till bra mat och mineraler-vitaminer.

·        Att medel faktiskt ges enligt anvisningarna.

·        Att ev uppföljningar sker och att behandlingen fullföljs tills problemen verkloigen är lösta och kroppen blivit stabil.

 

Energimässigt är det viktigt med exakt rätt medel (homeopatiskt) för att återställa eller skapa rätt energi. Vilka grundläggande enkelmedel detta avser finns i förra delen. Observera jag säger grundläggande eftersom det därutöver finns massor med homeopatiska medel för olika syften, ca 24 000. De grundläggande energierna kräver vitaminer (expansionsenergi, yang) samt mineraler (kompressinsenergi, yin) för att den aktiverade energin med resp medel ska fungera självständigt efter behandling. Saknas näringsämnena är det enbart medlet isig som upprätthåller frekvensen-energin och det tar då längre tid för kroppen att återhämta-läka sig. Därför är det viktigt att i alla lägen tillse att ev brister åtgärdas, men även rent allmänt kräver en behandling också resurser som ofta behöver mutlivitamin-mineral tillskott av rent naturliga typer.

Individer som visserligen får en korrekt behandling för att balansera och aktiver sin energi, men som sedan på kort tid faller tillbaka. Har alltid mer eller mindre akuta brister, samt oftast magproblem med dåligt näringsupptag.

 

Akupunktur, akupressur, massage, m fl terapier som arbetar energimässigt fungera ypperligt, OM det redan finns energi och näring att balansera kroppen med. Saknas energi och näring blir en sådan behandling därför ytterst kortlivad. Homeopatins fördel är att där faktiskt tillförs en energi(som ofta inte finns innan), men som också balanserar den befintliga energin.
För att hålla en kropp i rätt energibalans effektivt, kan man använda medlet på kroppen i en påse. Inom sekunder sker effekt och balans uppstår av medlets exponering. Påsen kan då användas likt ett hjälpbatteri för att efffektivisera en behandling, eftersom det annars tar en tid att oralt åstadkomma tillräcklig påverkan så en balans och mer permanent påverkan kan åstadkommas. Vid ex tungmetallförgiftning eller vid behandling av särskilt känsliga individer, är påsen helt suverän att nyttja utan att oralt använda medlet. Man kan då lätt styra effekten av behandlingen-utrensningen genom att ha eller ta av påsen. Eftersom det varierar på mängd som frigörs och kroppens förmåga att hantera gifterna, kan en oral behandling vara förödande eftersom behandlings effekten inte går att styra. Genom att använda påsen kan den enskilde individen själv kontrollera förloppet genom att ta av och på den. När man klarar ha påsen hela dagen kan man börja ta oralt.

Ex kinesiologi använder samma teknik genom att placera ett ämne på kroppen och avläsa musklernas styrka resp svaghet, vilket därmed ger svar på behov och även identifiering av problem.

 

Hälsoproblem orsakade av infektioner.

Sådant påverkar alltid njurar, lymfa, blod, hjärta, immunsystem mm. Så utöver behandling av själva infektionen så är det av stor vikt att kolla upp och ge stärkarnde-utrensande behandling till hela det berörda systemet. Läkning och bildandet av nya celler sker inte alls i områden med infektion och inflammation.

 

Hormoniella problem.

Oftast orsakade av vacciner-läkemedel, giftiga ämnen, brister, längre tids ohälsa-infektioner, stress, vantrivsel. Grundorsaken till sådan problem är viktigt att identifiera och åtgärda, undvika. När sådant är utrensat-åtgärdat gör man en normaliserande behandling av resp körtels funktion. Har hormonproblem funnits längre tid, då sker alltid kompensatoriska aktiviteter i systemet av andra körtlar. Därför kan det bli en riktig soppa att reda ut och få ordning på, vilket tar tid.  Se alltid till att ta tag i hormoniella problem snabbt, det blir då mycket enklare att få det rätt igen. Hormoner styr aktiviteten i stora delar av kroppen och är därför väldigt dominerande. Vid tester kan dessa därför dölja andra problem, vilket sedan kan hittas när hormonobalansen fått behandling en tid och därmed gjorts mindre dominant. Pratet om geniska fel och kroniska tillstånd tror jag inte ett dyft på, i synnerhet inte i ett sådant föränderligt system som det endokrina. Sådana påståenden anser jag bara visar på okunnighet och ev vinstintresse att sälja symtomdämpande medel livet ut.
Att genetiken förändras är helt klart annars hade inga raser utvecklats alls, att det bara går att förändra det så sjukdomar uppstår är fel. Det går utmärkt att förändra allt även till förbättring, det handlar bara om förmåga att göra det och hur lång tid kroppen behöver för att skapa bättre celler än föregående generation tills normalisering, önskat resultat uppnåtts.

 

Födans betydels för energin-behandlingen.

Tyvärr är detta ett alltmer betydande problem, eftersom jordens näringsämnen konstant minskas av främst mineralerna. Obalansen gör energimässigt att mer stress skapas i systemen då jordenergin-jordningen saknas. Ett kontinuerligt tillförande av främst extra mineraler är därför mycket viktigt för alla. För att effektivisera upptaget bör alla tillskott innehålla BÅDE mineraler o vitaminer av naturlig typ, där kroppens celler själva identifierar och verkställer upptaget av det aktuella behovet genom identifiering av resp ämnes naturliga frekvens. Syntetisk konstgjorda ämnen saknar all naturligt energi och frekvens, vilket ger ett väldigt dåligt upptag på <20%. MEN som skapar väldigt mycket slaggprodukter i kroppen som belastar främst reningsorganen. Överbelastade eller lever-njurar med underfunktion skapar alltid ett överskott med skräp i blodsystemet, vilket direkt motverkar upptag och transport av näringsämnen. Billiga tillskott och kemiska tillsatser är därför alltid negativt för kroppen. Det förgiftar den och skapar brister som alltid ger sjukdomar.
En logisk slutsats är därför att dyrare, organiskt, naturligt tillskott ger max effekt och minst problem,. Bättre hälsa generellt och framför allt, när problem uppstår med hälsan finns en god tillgång på näring som gör rehabilitering lättare och snabbare.

 

 

Del 4.

Bred och smal behandling.

Huvudprinciperna i en behandling är lite olika beroende på utövarens rekommendation, men också dennes kompetens.

En smal behandling är som regel mer symtombehandling på ett ställe eller en sak/organ/infektion et c. Ex vid leverbelastning ges medel enbart till levern, inte orsaken till detta problem eller andra konsekvenser av leverns obalanserade funktion. Vissa förespråkar  ex en kort behandling på någon-några dar med homeopatmedel, som visserligen ger en effekt men som då pågår en kort tid. Detta kan fungera vid ett alldeles nytt problem, men för det mesta har det gått en tid. Där en sådan begränsad behandling bara ger en topp som dalar och efter några dar är tillbaka till ursprungsläget. En ensidig behandling med enbart homeopatika eller örter, mineraler-vitaminer ensamt är också att betrakta som mindre effektivt och verksamt. I vissa fall kan det räcka men erfarenheten säger mig att det är sällan förekommande.

 

En bred naturlig behandling. Då tittar man först på energierna och frekvenserna, som återställs och energin tillförs efter utprovning av homeopatiskt energimedel. Vilket ges en hel kur av på ca 1 månad. Nästa steg är att kolla igenom hela kroppen och se vad som orsakat obalansen, sjukdomern, symtomet, problemet. Här börjar jag alltid med infektioner av bakterie, virus och svamp-mögel eftersom detta är den absolut största orsaks källan till sjukdomar-obalanser. Därefter går jag igenom förekomst  av allergier/överkänsligheter/intolleranser och förgiftningar. Endokrina körtlars funktion och hormoniella problem. Förekomst av mask i tarmsystem och parasiter i övriga kroppen.
Konsekvenserna av ovanstående på organ-system-immunsystem.

Uppkomna brister.

När allt detta är genomgånget sker en behandling som tar hänsyn till energibalansen, grundorsaken, förändringar i organ o system, stärkande-utrensande behandling, vitaminer-mineraler.

 

Några exempel:

 

Ex häst med foderelaterat vitmögel.

Bred behandling: Detta slår alltid ut tarmbakteriekulturen mer eller mindre och skapar då svagheter i floran, näringsupptag och magsystem, samt även magens immunsystem.

Sekundära problem efter längre tid är överbelastning i levern, brister, onaturligt mycket mask i tarmsystemet. Initialt Natrium carb energi till mage-matsmältningssytemet, AME-sensi 2 rensar ut möglet, AME-formula 11 mag-tarmbakteriekultur. Vid större problem eller efter lägre tid även AME-formula 1 eller 14 magkur, AME-formula 12 avmaskningskur, AME-formula 16 eller 17 leverkur ihop med energimedel Ferrum met till leverfunktionen. Minst dubbel dagsdos biopromin för att återställa näringsbalansen.

Smal behandling: Probiotika et c eller nåt magmedel också i bästa fall.

 

Ex häst med svartmögel eller pencillinsvamp.

Bred behandling: Detta ligger huvudsakligen i blodsystemet där infektioner skapas, MEN dessa typer skapar väldigt giftiga toxiner som kan vara dödliga.

Initialt energimedel Aurum met och/eller Ferrum met. Ame-Sensi 2, AME-formula 16 detox-lever, AME-formula 13 stärkande av immunsystem.. Sekundärt kan hjärtmuskeln blivit överbelastad samt njurar-lymfa. Ofta brister som behöver kompenseras.

Smal behandling: Antibiotika, men veterinärmedicinsk anser man det inget finns att göra.

 

Ex häst med fång.

Bred behandling: Grundproblemet och orsaken kan variera stort.

Förgiftning av vacciner-läkemedel, ekollon, giftiga växter, här behöves akut främst gifterna utrensas. Kvicksilver rensas med Mercurisu sol och AME-formula 16 akutkur-detox, Läkemedel-kemisk avmaskning, ekollon mm, formula 16 eller 17, men brukar även gå illa åt magen varför formula 1 ofta behövs, läkning av maskangrepp formula 14.

Smal behandling: Fång ”behandlas” nästan enbart med metacam eller fenylbuttazon, vilket är starkt förgiftande, antiinflammatorisk och starkt smärtlindrande. Detta är förödande för kroppen som redan är förgiftad. MEN folk blir glada när dom kan röra sig bättre i all sin okunnighet. Resulterar i ökade skador och kraftigt ökad förgiftning, vilket alldeles för ofta leder till avlivning som slutgiltig ”behandling”. Man begriper inte vad det egentligen handlar om och kan heller inte särskilja de olika typerna av förgiftning.

 

Förgiftning av insekter.

Bred behandling: Sätter sig i muskler och hud. Initialt energimedel Aurum met, AME-sensi 3 rensar ut gifterna, AME-formula 2 rensar och sträker musklerna. Sekundärt stärkande av immunsystem formula 13, vid lymfproblem formula 19, njurkur formula 4.

Smal behandling: Görs inget egentligen och det brukar ofta ges giftiga insektsmedel på huden som istället ökar förgiftningen och täcke.

 

Fång av infektion.

Bred behandling: Vanligtvis virus eller bakteriell infektion som pågått väldigt länge, vilket skapat stora problem i magen som sen påverkat levern. Infektionen övebelastar njurarna och när både njurar och lever är övehopade blir hela kroppan toxisk-infekterad. Energimedel Natrium carb, Argentum nitricum, Ferrum met, AME formula 1, 4, 7.

Smal behandling: Antibiotikakur men inget övrigt i bästa fall.

 

Fånglika symtom är borelia infektion samt överskott av koppar främst. Båda ger muskulära problem som ofta misstas vara ”fång” pga rörelsestörningen.
Borelia är väldigt vanligt förekommade, men dåligt uppmärksammat av främst veterinärer och ännu sämre ”behandlat”. Initialt homeopatiskt Borelia som attakerar bakterierna, AME-formula 2 muskelkur samt formula 13 till immunsystemet. Sekundärt formula 4 njurkur, 19 lymfkur.

Kopparöverskott skapar blockeringar i muskelvävnaderna(aluminium blockerar muskelhinnor) vilket ger stelheter men ingen infektion. Behandlas med hoemopatisk Cuprum met och Ame-formula 2. Orsaken är för mycket giva av koppar eller bete på mark där man förr odlat potatis som blastdödats med kopparsulfat.

 

Med dessa exempel så ser ni hur en bred behandling kan se ut, där man tar hänsyn till hela kroppens funktion. Vilket alltid ger en mer effektiv behandling och ett mer hållbart resultat över tid.

 

Energi-behandling av orsak- återställande av system och organfunktion-avhjälpa brister och svagheter i kroppen.

 

En kropp som fått problem behöver förutom den akuta behandlingen, ibland ges förebyggande stärkande medel i underhållsdos. Särskilt vanligt är detta till mage, hormon och immunsystem, vilka behöver längre tid för att återhämta sig och bli riktigt stabila igen.

 

Förebyggande är alltid bäst.

Man kan ge magmedel och bakteriekultur före och efter foderbyte.
Insekts och immunförsvars medel under sommmaren, sensi 3 och formula 13 växelvis.

Boreliamedel för att ha ett bra immunsystem med antikroppar.

Vintertid med balat foder och risk för mögel, sensi 2 och vid behov formula 11 bakteriekultur.
Bra och rikligt tillskott av naturliga vitaminer-mineraler ger alltid en starkare kropp.

 

De föreslagna medlena och kombinationerna är sådant Jag valt att arbeta med utifrån min kunskap och erfarenhet. På markanden finns andra mer eller mindre liknande medel att tillgå från andra tillverkare och naturmedel.
Som andra kanske valt och skaffat sig erfarenhet att använda på sitt sätt. Det finns därmed olika vägar att nå målet, men det är slutresultatet som alltid räknas.

Till er som läser denna serie så är min förhoppning, att ni skapar en ökad förståelse och kunskap som ni sen kan dra nytta av i ert egna dagliga liv.

 

Del 5

Fång. Ett samlingsnamn på olika typer av förgiftningssymtom.
 
 En häst har som människan 4 olika huvudsakliga sätt att göra sig av med de slaggprodukter, toxiner och annat skräp som kroppen får i sig eller själv producerar. Via lever-tarm, njurar-blåsa, hud och andning. Var och en har i sin tur kopplingar till flera organ och system som behövs fungerande för att kroppen ska fungera optimalt.
Det sker av och till olika stress som påverkar all funktion, men en frisk kropp är duktig på att kompensera och återställa funktionen.
När längre tids av stress, fel foder/foderrutiner, virus-bakterie infektioner, mögel-svamp, insektsgifter, kemisk avmaskning, vaccinationer, giftiga växter-ekollon eller liknande under antingen lång tid eller på ett kraftfullt sätt . Ger oftast permanenta störningar i något system. Så får vi där en underfunktion som ex de andra tre "sopvägarna" får hantera.


Dessa har redan sitt att sköta, så de blir överbelastade efter en tid och vi har då en kropp som inte klarar att rena sig på ett bra sätt.
Kroppen får då en mängd produkter som cirkulerar och som inte har där att göra. Ett sätt kroppen använder är då att försöka lagra skiten någonstans för att få det ur blodsystemet. Fettvävnader och muskulatur utgör ganska stora lagringsplatser, vilket naturligtvis leder till stelhet och ömheter. Ett resultat är ex hudproblem och excem. Då det rör sig om gifter och liknande skadliga ämnen, så får naturligtvis immunsystemet sin chock och små infektionshärdar börjar så småningom komma.
Det är vanligtvis först i detta läge folk börjar se att det inte är bra med hästen.
Hovar ger tydliga signaler på flera sätt, visst en häst med korrekt verkning klarar sig bättre eller kanske rättare sagt längre. Men eftersom väldigt mycket blod cirkulerar genom hoven, blir vävnaderna där ganska påverkade. Detta ger en svaghet som gör att hoven klarar mindre av belastning och inflammationer uppstår i främst lamellerna. En bra verkning ger då självklart mindre brytkrafter och lamellerna slipper onödig belastning.
Infektioner-inflammationer skapar ömhet generellt i hovar och muskler, de tvärgående ränderna eller valkarna på hovkapseln ger indikation på hur dåligt magens näringsupptag fungerat sen länge. MEN behöver inte alls ha koppling till fång, det räcker med för mycket mask eller utslagen tarmflora !! Är hästen öm i ryggen, stel i rörelserna i manke-bog ?
Kan bero på att njurarna mår dåligt. Tar den inte för sig framåt eller vill trampa under sig, beror oftast på magproblem o s v, det blir det en lång följetång om inget görs.

Akuta åtgärder är naturligtvis behandling av förgiftning-infektioner och en korrekt verkning (hovformspecialist).
Då avses inte enbart avhuggning av tå eller liknande enkla hovslagaråtgärder, som tyvärr inte alls skapar den balanserade hov en sjuk häst verkligen behöver, utan riktig verkning för att på ett perfekt sätt fördela och ta upp hästens vikt.
Hästen skall inte stallas in, utan skall motioneras i så stor omfattning som hästen klarar av. Cirkulationen är mycket viktig för all form av läkning och att vara i hage med andra hästar eller en hage i hagen tillfredställer hästens flockbehov mentalt.
Perfekt är att ha den med som löshäst på skogsturer, eller promenader där underlaget är mjukt och lagom kuperat.
Lika viktigt för hästen som för oss att vi har kul när vi inte mår bra.
Behandling av magens funktion och återställande av en fungerande tarmflora är prioriterat,
men också den absolut viktigaste åtgärden för ett tillfrisknande. Magen-levern skall både återfå sin goda förmåga och att transportera ut huvuddelen av skräp ur kroppen, men lika viktigt är att den kan ta upp viktiga mineraler och vitaminer för att återuppbygga kroppens funktioner.
Njurarna behöver båda renas och stärkas efter överbelastningen och infektioner. Så om jag visar det i stegform blir det:

1a. Behandling ev akut förgiftning-infektion, korrekt verkning.
1b. Behandling av mage, lever, njurar, immunsystem . Motion.
2. Tillskott av naturliga mineraler-vitaminer-fyto i riklig dos (ex Biopromin)
3. Enbart grovfoder i fri eller begränsad frit tillång (munkorg ute) eller under många tillfällen under dygnet. Grovfoder generellt i ca 18 tim per dygn och max 3 timmar utan.
4. Skicka in mananalys för att utreda orsaken och gör lämplig behandling.

Naturligtvis måste en individuell bedömning göras för varje häst, men grund scenariot är ganska vanligt så skillnaden är mer hur långt det gått. Jag förespråkar alltid tillskott av naturliga preparat av örter-vitaminer-mineraler och homeopati för snällast och effektiv behandling.

 

Vanligaste orsakerna till ”Fång”.

1. Traditionell fång innebär att magen har en infektion sedan lång tid, vilket lett till överbelastning av njurar och lever. Kroppen blir då full av slagg och toxiner vilket leder till förgiftning och allmän infektion. Okunniga märker inget förrän de inte kan gå, vilket är månader-år för sent. Vanligaste kuren är formula 1 magkur, formula 4 njurkur, formula 7 infektion-viruskur, eller liknande medel.
2. Förgiftning av växter, ekollon et c, kemiska avmaskningsmedel, vaccination, metacam, fenylbuttazon. Dessa drabbar mestadels blodsystemet och levern. Ger sedan också magproblem, dåligt näringsupptag, avmagring. Främst formula 16 akutkur för lever-blod, eller liknande medel.
3. Förgiftning av knott-mygg. Mycket aktuelt nu där massor av hästar blir förgiftade av deras gifter. Både kor och hästar kan dö vid massiva angrepp, så det är allvarliga saker. Gifterna hamnar främst i hud-muskler vilket då ger problem där. Efter en tid blir dom ofta slöa, vill inte gå gärna, immunförsvaret går ner, lever-njurar får jobba hårt, senare klåda, excem. Sensi 3 rensar ut gifterna och stärkande för immunsystem i första hand, sen kan både lever-njurar också behöva hjälp samt muskler-hud.

4. Svamp-mögel där särskilt svartmögel och pencillin är särskilt illa. Detta eftersom de både skapar infektion men OCKSÅ producerar dödliga toxiner. Rensas med Sensi 2 (människor Sensivum Mucor)

 

Generellt avråder jag för behandling med metacam, butta et c vid förgiftningstillstånd. Dessa medel har allvarliga biverkningar på främst lever o mage, vilket gjorde att de drogs tillbaka för människor för 40 år sedan. Läs mer på www.fass-vet.se under kontraindikationer. Medlena är förgiftande och ökar problematiken oftast egentligen, men de piggnar till ett tag och smärtlindringen gör att de går obehindrat på sina skador de egentligen inte skulle gått på. Vanlig följd blir då att när kuren är slut så är hästen totalförgiftad och har gått sönder sig fullständigt och skjuts. Naturlig smärtlindring vid akuta behov är ex Djävulsklo.

 

Fånglika symtom
Dessa symtom kan se väldig lika ut som fång i rörleserna, men har helt annan grundorsak och ska ha sin speciella behandling.
Borelia infektion, är alltför vanlig och blodprov är en ganska undermålig teknik att hitta det på. Därför går mängder med hästar med dessa infektioner, stela och stumma, halta och med rörelseproblem. Adekvat behandling är homeopatisk behandling mot bakterien och stärkande, rensande och läkande tillskott för muskulatur och leder.
 
Överskott av koppar, uppkommer av för mycket koppartillskott eller bete på mark där man förr odlat potatis. Man blastdödade förr med kopparsulfat vilket vid längre tids odling kan ge lager i markerna. Detta följer då med gräset och ger blockering i muskulaturen, stelheter men inte hovproblem.

 

Kolik
Namnet kolik är ett samlingsnamn för magproblem oftast med kramptillstånd.
Vanligtvis skiljer man på gaskolik, sandkolik och förstoppningskolik, vilket initialt kan var svårt att skilja åt.
Gaskolik uppstår oftast p g a felaktig utfodringsrutiner med för kraftigt och/eller för mycket kraftfoder. Vilket då råkar i jäsning varvid gas bildas.
I en miljö med värme, vatten, säd och socker och ett mag-tarmsystem på ca 30 meters längd. Då är det viktigt att inte överutfodra med felaktiga fodermedel. Magens hälsa och flora spelar en viktig roll i sammanhanget. Så alla hästar som fått kolik skall omedelbart noga undersökas och behandlas. Att enbart ge kramplösande och smärtstillande medel är direkt förkastligt, det behövs en allmän genomgång av alla faktorer för att undvika upprepning.
Sandkolik uppstår då betning sker på lätta sandiga jordar, där dels gräset innehåller sandpartiklar men även att rotsystemet följer med vid betningen. Olämpliga fodermedel och då ofta mineraler i grov form är direkt olämpligt till häst. Det lägger sig i tarmfickorna och skapar sårigheter. Infektioner/inflammationer i tarmsystemet ger smärta, dålig aptit, avmagring mm.
Förstoppningskolik sker oftast när hästen enbart utfodras 1-2 ggr per dag. Utfodringen börjar oftast med kraftfoder som snabbt äts utan att tuggas ordentligt vilket gör att det blir för lite salivinblandning, på grund av hunger snabbätes grovfodret vilket även det ger en torr blandning. Då allt detta snabbt kommer i och igenom magsäcken (bara 12-15 l volym) så hinner för lite vätska tillsättas innan blandningen hamnar i tunntarmen. Normalt är blandningen i tunntarmen näst intill rinnande. Under transporten i tarmsystemet upptas ämnen via vätskan i blandningen, vilket ytterligare torkar ur blandningen. En häst i rörelse underlättar parestaltiken (tarmrörelsen) varför det nästan alltid underlättar att gå med hästen i mesta möjliga mån. Innehållet i vaccinationer kan påverka tarmmuskulaturen och medverka till nedsatt parestaltik och förstoppning i ca 3-4 månader efter injektion.

Lämplig alternativbehandling akut är akupressur eller akupunktur på magpunkter och akutpunkterna. Spruta in i munnen homeopatisk magkur, HBM 19 vid gaskolik och 20 vid förstoppning, AME magmedel, formula 1 eller  14. Speciell massage av tarmpaketet. Sätt hästen i rörelse så gott det går.
Skicka in mananalys för att utreda ev inre hälsoproblem, ta bort allt tillskottsfoder, utfodra med grovfoder så hästen kan äta 16-18 timmar per dygn i lämpliga mängder. Vidta åtgärder så ätandet sker sakta och så lugnt det går. Ingen boxvila utan ut med hästen så den rör sig så mycket som möjligt.

 

Kolikliknande symtom.

Infektion av jordbakterien Botulinum ger elaka infektioner och magsår i tarmsystemet. Det orsakar smärta, nedsatthet i tarmrörelserna, avmagring, mörkt bajs pga blodinblandning. Uppkommer vid föroreningar i foderbalar eller om dom går och rotar i marken, vilket kan vara helt livsfarligt. I sällsynta fall bildar bakterien nervgiftet botox-botulism vilket är dödligt inom en timma. I lindriga fall ger det förlamningar.

Stora mängder av mask i tarmsystemet, kan ge skador på tarmen och orsaka sådan smärta att kolik liknande symtom uppkommer.

 

Del 6.

  Infektioner.

Detta är den absolut vanligste orsaken till hälsoproblem vid sidan av förgiftningar.

Man skiljer här på tre olika typer:

  1. Virus
  2. Bakterier
  3. Mögel-svamp
  4. Allergier

 

Virus.
Här finns två grundtyper där den ena har ett skyddande skal, HIV, fågelinfluensa, E-bola m fl. (oftast US patenterade stammar skapade i labb-biologiska stridsmedel) Den andra typen saknar skal och är därför lättare att oskadliggöra. Vid smitta tränger organismerna in och äter upp cellernas näring och förökar sig lavinartat, vilket ger inre vävnadsskador. De lämnar också en hel del exkrement efter sig vilket vilket ger viss förgiftning. Insjuknandet går därför ofta snabbt och behandlingen behöver därför också snabbt sättas in eller vara av förebyggande karaktär. Cocos är här en mycket intressant sak, den innehåller en fettsyra som heter laurin som virus inte klarar av oavsett typ. Man kan då använda riven cocos invändigt och cocosolja utvändigt vid ex herpes. Sen finns även andra naturliga ämnen som har behandlande effekt på alla typer av virus. Ex Formula 7.

Bakterier. (finns mängder av men tar här upp de vanligast förekommande)

Streptococ: Kopplas bl a till kvarka men är en typ av väldigt elak bakterie som äter sig fram i vävnader och ger elaka och svårläkta sår med tillhörande infektioner. (sjukhussjukan). Är tyvärr allmänt spritt i södra halvan av landet, mycket pga helt idiotisk hantering av smittade djur och bristande karantäns förfaraande. Läs mer på jordbruksverkets sida om aktuell karta.

Behandlas främst homeopatiskt, samt med KS, MSM, gurkmeja et c.

 

Staphylococ och Pneumococ: Är släktingar till streptococ men ger främst infektionshärdar i huden. Knölar, regnskållor, rasp mm är oftast orsakat av dessa bakterier.

Behandlas främst homeopatiskt, samt med KS, silversalva, cocosolja med gurkmej eller vitlöka et c.

 

Tuberculinum: Finns allmänt spritt i främst södra halvan av landet. Ger envisa förkylningar-hosta och infektioner i övre andningsvägar främst. Är en luftburen bakterie som smittar lätt.

Behandlas främst homeopatisk och formula 5.

 

Borelia:  Mycket vanligt på hästar vilket ger infektioner i främst muskulaturen. Vilket leder till stelheter, ömheter, mystiska hältor och rörelsestörningar. Ibland orsak till hovproblem i långt framskridet stadium. Tar oftast minst 1-2 månader att få bort med hoemopatisk Behandling och formula 2 främst. Homeopatiskt medel kan med fördel ges förebyggande.

 

Botulin: En mycket elak typ som finns allmänt i jorden och kommer in via maten till tarmsystemet. Där orsakar den främst magsår som kan bli allvarliga problem av. I sällsynta fall bildar bakterien nervgiftet botox-botulism vilket är ett av jordens starkaste nervgifter. I lindriga fall blir det förlamningar, annars snabb död inom en timma.

Behandling homeopatiskt, formula 14, aloevera

Mögel-svamp

Vitmögel:  Återfinns inomhus i fuktiga miljöer på trämaterial. Fuktigt foder mm.
Luftburet ger det allergiska problem i andningsvägarna. Behandla med Sensi 1.Är det foderrelaterat så hamnar det i magsystemet där infektioner skapas och det brukar slå ut den goda tarmfloran av bakterier. Behandla med Sensi 2 och formula 11

 

Pencillinsvamp: Antibiotika är sällan helt ren utan sporer är med vilket ger en svamptillväxt. Ges det oralt så skapar det lätt svamtillväxt i magsystemet som slår ut tarmfloran. Behandling sensi 2 formula 11. Ges det intravenöst så hamnar svamptilväxten i blodsystemet med allmän infektion i hela kroppen. OBS denna typen skapar också dödliga toxiner. Behandling sensi 2 och formula 16 och/eller 13.

 

Svartmögel: Vanligaste typerna är alternia och aspergillus, båda skapar dödliga toxiner som oftast hamnar i blodsystemet. Finns både i fuktiga miljöer och i foder, vanligt på gammalt gräs under snön när det inte varit tjäle. Varför hagar med gammalt gräs på när snön smälter på våren kan bli en dödsfälla. Behandlas med sensi 2 och formula 16 och/eller 13.

 

Candida: En ganska vanlig typ av svamp som dels finns utvändigt i form av mugg, som oftast blommar upp efter en tids grönbete, eller när sockerhalten är hög i gräset. Samt förstås om man ger säd och socker som tillskott. Men kan också förekomma i magsystemet och i kön, särskilt i vecken på skapet. Utvändigt med cocosolja med ipressad vitlök som masseras in så ruvorna lossnar, härdarna sitter under ruvorna, samt kombinerat med homeopatisk behandling.

 

Vid alla former av svampinfektion skall alla typer av kolydrater-socker tas bort.
Foderjäst, bakjäst, B-jäst et c avrådes helt ifrån att ge över huvudtaget. Vissa typer av svamp som är HELT avdödad används som föda till goda mag-tarmbakterier i tillskott såsom i vissa foder, formula 11,  probiotika et c

 

Allergier.
Andningsvägar:
Är det vanligaste området där allergiska reaktioner förekommer. Källan kan vara gräspollen, damm, kvalster och luftburet mögel. Behandlas med Sensi 1.

Säd och fodermedel innehållande bl a glysofat(bekämpningsmedel) och GMO. Är direkt olämpliga att använda, de skapar immunologiska reaktioner, hormonstörningar och överkänslighets reaktioner i mag-tarmsystem.