Endokrina körtlar

Till denna grupp hör Tallkottkörteln, hypofysen som är belagna i hjärnan. Sköldkörtel sitter i nedre delen av halsen på människan och ca 20 cm ner på underhalsen på stor häst där den är placerad runt bakre halvan av strupen. Thymuskörtel sitter i brösthålan. Binjurar sitter alldeles intill njurarna. Bukspottkörteln sitter i bukhålan ihop med tarmsystemet. Äggstockar och Testiklar.

Var och en av dessa körtlar har specifika egenskaper och producerar en eller flera hormoner, men de ingår också i ett gemensamt system där viss inbördes påverkan sker. Vid störningar i systemet kan kompensatoriska aktiviteter uppstå i andra körtlar, när en körtel fått problem av någon anledning. Allt för att på bästa sätt hålla kroppens funktioner igång så bra det går. Hormonera är något som aktiverar eller bromsar kroppsfunktioner och på så sätt styr aktiviteten i organ och system alltefter det aktuella behovet. Det gör att när störningar sker i körtlarna kan både överfunktion och underfunktion skapas, vilket gör att olika aktiviteter i kroppen antingen avstannar eller blir överaktiverade.

Vanligaste orsaker till obalanser i hormoner är stress, såväl yttre som inre. Brister av näringsämnen, längre tids infektioner-inflammationer. Förgiftningar av giftiga växter, GMO mm. Förgiftningar av läkemedel och inte minst vacciner(ex kvicksilver-formaldehyd), vilka är en klart dominerande orsak till hormoniella störningar idag.

Detta är ett utdrag från boken Symtom Orsaker av Ken Lavendell.
De uppgifter om storlek, vikt, placering mm som anges är på människa. En del namn på symtom kan ha andra namn för djur i vissa fall.
Väldigt mycket är direkt överförbart på ex hästar, vilket är den huvudsakliga anledningen  för tilkomsten av detta dokument.
Allt detta är också en problematik som verkigen ökar drastiskt, varför kunskaper i ämnet är av stor vikt för alla.
Naturmedicinsk behandlingsförslag av hormoniella problem återfinns bl a i filen Energimedicin samt i förteckningen på vad som testas i en analys.

 

Hypofys

Det undre hjärnbihanget, hypofysen, som består av en framlob (3/4) och en baklob (1/4) är beläget framför hjärnstammen under stora hjärnan. Storleken varierar beroende på individens medvetande och utvecklingsnivå. Vanlig storlek på männsika är ca 10 mm i diameter, vikt ca 0,2-0,6 gram. 50 000 nervfibrer löper in i hypofysen.

Exempel på funktioner:
-Reglera de flesta andra endokrina körtlar hormonproduktion
-Samarbeta intimt med hypotalamus
-Påverka tillväxten
-Reglera urin-, vätske- och saltbalans (njurarna) samt förlossningsarbetet.

Exemple på hormoner som produceras i hypofysen:
-TSH som aktiverar sköldkörteln
-ACTH som åstadkommer en aktivering av binjurebarken med insödring av s k glucocorticoider.
-STH som påverkar tillväxten av såväl skelett som muskulatur och andra vävnader. Dessutom uppbyggnad av äggvita, nedbrytning av fett, reglera blodsockret samt samverka med andra homoner
-FSH, H samt LTH som påverkar utvecklingen och funktion av äggstockar hos kvinnan, testiklarna hos mannen. Dessutom har de vissa speciella funktioner under graviditet.
-ADH hormonet som bl a åstadkommer vatten resorption från njurkanalen.
-MSH hormonet vars uppgift bl a är att stimulera hudpigmenteringen.
-FS och HGH är exempel på ytterligare hormoner som produceras.

Exempel på symtom i eller härrörande från hypofysen:
-Andningsbesvär
-Abnorm kroppstillväxt
-Akromegali ( förstorade händer, fötter, näsa).
-Fetma ( man äter för mycket)
-Hämmad kroppstillväxt.
-Menstruationsstörningar.
-Njur eller binjurebesvär med tillhörande symtom.
-Personlighetsförändringar.
-Reducerat hudpigment.
-Sköldkörtelbesvär med tillhörande symtom.
-Trötthet.
-Tumörbildning.

Strukturella störningar:
Kraniet och nackkotpelaren kan direkt eller indirekt orsaka störningar av hypofysens funktioner.

Hypofysens indikatormuskel:
M. Supraspinatus (nedre nackkotor C5-6)

 

Tallkottkörteln

Det övre hjärnbihanget tallkottkörteln, clandula pinealis, eller epifysen som den kallades förr, är en endokrin körtel som tillhör mellanhjärnan. Längd ca 8-10 mm, vikt 0,2 gram. Den börjar att tillbakabildas redan vid 7-9 år ålder på människor. Funktionen har länge varit okänd men på senare tid har upptäckter gjorts som bekräftar dess hormonproducerande egenskaper.

Exempel på funktioner:
-Producera hormonet melatonin som påverkar den biologiska dygnsrytmen och som anses verka hämmande på könsmognaden.
-Har ett synergetiskt såväl som ett antagonistiskt samspel med hypofysen.
-Producerar troligtvis ett antal hormoner som vi idag ej känner till.
-Anses påverka centrala nervsystemet.

Exempel på symtom i eller härrörande från tallkottkörteln:
-Degeneration av organet.
-För tidig könsmognad.
-Tumörbildning.
-Övrigt se hypofys.

Strukturella störningar:
Främst kraniets delar och nackkotpelaren kan direkt eller indirekt orsaka tallkottkörtelbesvär.

Tallkottkörtelns indikatormuskel:
M. Supraspinatus (nedre nackkotor C5-6)

 

Sköldkörtel

Sköldkörteln, glandula thyroidea, består av två stycken 6-7 cm långa lober som är uppdelade i smålober vilka i sin tur består av folliklar med blåsor. Den är belagen på framsidan av halsen straxt nedanför struphuvudet på människan och är kroppens största insekretoriska körtel.

Exempel på funktioner:
-
Producera de jodhaltiga hormonerna thyroxin och trijodtyronin.
-Producera hormonet calcitonin som påverkar kalkomsättningen i kroppen.
-Reglera ämnesomsättningen och kroppstillväxten.
-Innehåller hälften av kroppens jodförråd cirka 8,5 mg.

Exempel på symtom i eller härrörande från sköldkörteln:
-Adenom (godartad tumörbildning)
-Avmagring.
-Cancer.
-Dubbelseende, synnedsättning, svullna ögonlock. framskjutning av ögongloberna.
-Förstoppning, diaree.
-Hypertyroidism (överproduktion av sköldkörteln), kallas fta kretinism.
-Håravfall.
-Muskelslapphet/kramp, förtjockad och degig hud.
-Nervositet, darrningar, rastlöshet, oro, trötthet, ökat sömnbehov.
-Struma (förstoring av körteln)
-Svettningar, frusenhet.
-Utvecklingsstörningar.
-Utebliven eller oregelbunden menstruation.
-Ökad värmekänsla, ökad tårsekretion.

Strukturella störningar:
Nack och bröstrygg, bröstben, nyckelben samt Hyoideus (ben vid struphuvudet) kan direkt eller indirekt via nervsystemet orsaka sköldkörtelbesvär.

Sköldkörtelns indikatormuskel:
M Teres minor (C4-6)

Läkemedel som kan orsaka sköldkörtelbesvär är:
Butazolidin, Cuprimine, Hermolepsin, Introna, Orimeten, Wellferon

Naturmedicinsk normaliserande behandling är:
Underfunktion Nelfathyr
Överfunktion Alfavital
Energimedel Platinium met C30
Jodvital

 

Bisköldkörtlar
Bisköldkörtlarna, glandulae parathyroidea, upptäcktes av den svneke anatomen Ivar Sandström år 1880. De fyra körtlarna är lokaliserade två och två på baksidan av de båda sköldkörtelloberna. varje körtel är 5-10 mm lång, 3-4 mm bred, 1-2 mm tjock och väger 0,03-0,04 gram.

Exemepel på funktion:
-Produktion av parathormonet som reglerar kalk och fosforbalansen i kroppen.

Exempel på symtom i eller härrörande från bisköldkörtlarna:
-Dåligt minne.
-Irritation.
-Kalciumbrist.
-Känslbortfall i armar o ben.
-Ledbesvär.
-Muskelstelhet, muskelkramp.
-Njurbesvär.
-Rastlöshet.
-Skört hår.
-Snabb puls.
-Svårläkta benbrott, ströningar i skelett och tandutveckling hos barn.
-Sömnlöshet.

Strukturell störningar:
Nack och bröstrygg, bröstben, nyckelben samt Hyoideus kan direkt eller indirekt via nervsystem orsaka bisköldkörtelbesvär.

Bisköldkörtlarnas indikatormuskel:
M Levator scapulae (C3-5)

 

Bukspottkörtel
Bukspottkörteln, pancreas, kroppens näst största körtel är en endokrin matsmältningskörtel som är belägen vid bakre bukväggen.
Längd 1,5-2 dm, bredd 3-9 cm, höjd 4-5 cm. Vikt vid vuxen ålder 65-160 gram.

Exempel på funktioner:
-Producera hormonet insulae, brist på insulin ger diabetes 1, s k EMS på häst.
-Producera aoch transportera glykos till cellerna.
-Producera 0,5-1 liter buskott per dygn vilket innehåller enzymer som är nödvändiga för sönderdelningen av kolhydrater, fett och äggviteämnen.

Exempel på symtom i eller härrörande från bukspottkörtel:
-Fettdiareé, buksmärtor med feber.
-Fetma pga polyfagi (man äter för mycket).
-Genomblödningsrubbnigar som kan leda till vävnadsdöd, gangrän.
-Inflammation (kan liknas vid blindtarmsinfallamtion, tarmvred eller brustet magsår)
-Känselbortfall främst i armar och ben.
-Matsmältnings- och ämnesomsättningsrubbningar.
-Synnedsättning.
-Polyuri (man urinere ofta och mycket) på grund av glukosökningen.
-Polydipsi ( man dricker mycket).
-Tumörbildning eller cysta (vätskefylld blåsa).
-Ökad infektionskänslighet.

Strukturell störningar:
Bröstryggskotor (revben) nr 4-10 samt kraniet och nackkotor kan direkt eller indirekt via nervsystemet orsaka besvär i bukspottkörteln.

Bukspottkörtelns indikatormuskel:
M Anconeus (C6-Th1)
M Latissimus dorsi (C6-8)
M Triceps brachi (C6-Th1)

Läkemedel som kan orsaka bukspottkörtelskador:
Accupro, Acilic, Acinil, Actrapid, Aldomet, Asacol, Azatioprin, Bactrim, Baylaron,Butazolidin,
Clioril, Cuprimine, Dichloritide, Dipendum, Edecrina, Ergemyl, Esidrex, Felden, Imurel,
Injibace, Lemsip, Mesasal, Peroxicam, Pramace, Renitec, Salazopyrin,
Tagamet, Tofranil, Triatec, Zantac.
Aspartam(sötningsmedel), Formaldehyd (ingår i de flesta vacciner)

Naturmedicinsk normaliserande behandling är:
Utrensning av gifter i körteln HBM 1/ AME-1 och HBM 27. Normalisering av funktionen AME-Diabelan, Diabetan

 

Thymuskörtel
Brässen, thymus, består av 1 500 000 lökkroppar. Är störst vid könsmognaden då den är 4-6 cm lång, 3-4 cm bred och väger ca 60 gram.
Vid 50 års ålder har den i de flesta fall tillbakabildats och väger då endast 10-15 gram.

Exemepl på funktioner:
-Fungerar som grogrund för vita blodkroppar, som sedan skickas till mjälten och lymfkörtlarna där de mognar och utvecklas.
-Producerar och avger hormoner som är av betydelse för immunförsvaret.
-Anses påverka åldrandet (ett aktiv frisk thymuskörtel lär förhindra åldrandet)

Exempel på symtom i eller härrörande från thymus:
-Nedsatt immunförsvar.
-För tidigt åldrande.
-Alla typer av infektioner.

Strulturella störningar:
Bröstben, bröstryggradskotor (revben) och nackkotor kan direkt eller indirekt via nerbvsystemet orsaka brässenstörningar.

Thymuskörtelns indikatormuskel:
m Infraspinatus (C5-6)

 

Könskörtlar-könsorgan
Könskörtlarna är hos kvinnan äggstockarna, ovarier, hos manne testiklar, testes. Äggstockarna innehåller flera hundra tusen äggsom är inbäddade i folliklar.
Könskörtlarna påverkar tillväxten av kroppslig utveckling.
Mannens yttre könsorgan är puneg, testikel, bitestikel och penis.
De inre är blåshalskörteln, prostata, sädesblåsor, utsprutningskanaler och sädesledare.
Kvinnans yttre könsorgan är stora och små blygläpparna, ebventuell mödomshinna och clitoris.
de inre är äggstockar, äggledare, livmoder och slida.

Exempel på funtkioner hos kvinnan:
-Transportera det mogna ägget i äggledaren.
-Ge skydd och näring åt det växande fostret.
-Fungerasom tarnsportkanal för sperma och det färdigvuxna fostret.
-Föra ut livmoderns döda slemhinna när befruktningen ej skett (menstruation).
-Producera äggceller samt hormonerna östrogen och progesteron.

Exemepel på mannen:
-Producera, lagra och leverera sperma.
-Producera hormonerna testesteron och östrogen.

Exempel på symtom i eller härrörande från könskörtlar/organ:
-Aids
-Clamydia
-Cysta
-Candida
-Endometri
-Flatlöss
-Förlamning
-Godartade eller elakartade tumörer t ex vid livmoderhalsen och huden
-Gonoreé
-Genital herpes
-Herpes simplex
-Hudförändringar på penis eller blygdläppar
-Hjärnskador
-Impotens
-Infektionskänslighet
-Kondylom, lymfogranulon
-Lunginflammation
-Muskelknutor, myom.
-Prostatit
-Pungbrock
-Salpingit
-Syfilis
-Sterilitet
-Svullna lymfkörtlar
-Skabb och mjuk schanker.
-Trichomonas
-Ögoninfektion
-Hos mannen- gulgrön flytning ur urinröret samt sveda vid urinering.
-Hos kvinnan flytningar ur slidan och sveda vid urinering

Strukturella störningar:
Bröstkotor nr 3-12, ländkotor nr 1-5,  korskotor nr 1-5 samt svanskotan kan direkt eller indirekt via nervsystemet orsaka underlivsbesvär.

Könskörtlarnas / könsorganens indikatormuskler:
-M Adductor brevis, longus och magnus (L2-4)
-M Gastrochnemius (L2-4)
-M Gluteus maximus (L4-S2)
-M Gluteus medius och minimus (L4-S1)
-M Gracialis (L2-4)
-M Flexor hallucis brevis (L4-S1)
-M Flexor hallucis longus (L5-S2)
-M Pectineus (L2-4)
-M Piriformes (L5-S2)
-M Sartorius (L2-3)
-M Soleus (L4-S2)
-M Tibialis posterior (L5-S1)

Exempel på läkemedel som kan orsaka besvär och sjukdomar i könsorganen:
Abboticin, Achromycein, Clinoril, Confortid, Concordin, Cordarone, Estracyt, Fungoral, Fertinorm HP,
Hermolepsin, Hibernal, Hygroton, Hyntrinex, Idocyclin, Indomee, Indometacin, Kefolor, Klogest, Klomipramid,
Ledertam, Leukeran, Levononva, Lioresal, Lyndiol, Lyndiolett, Methotrexate, Mini-Pe, Nolvadex, Oestring,
Oxi-Dumocyclin, Oxytetral, Pergotime, Peripress, Procren, Profasi, Proscar, Puir-nethol, Salzopyrin, Sensaval,
Sequikarum, Seroxat, Sinalfa, Spirix, Superecur, Synarlea, tamaxin, Tamoxifen, Tranadate, Tryptizol,
Undestor, vagifem, Vaccin mot parotit, Vibramycein

Naturmedicinsk normaliserande behandling är:
Energimedel Platinium met C30, AME-formula 3 hormonbalans, AME-formula 8 normaliserar brunst, AME-formula 9 normaliserar hingstighet
AME-formula 10 stimulerar äggstockar och testiklar för ökad fertilitet. Qvinna-vital, NelfaQ

 

 Binjurar
Binjurarna, glandulae suprarenalis, placerade ovanpå njurarna är två livsviktiga körtlar. Längd mellan 3-6 cm, tjocklek 0,5-1 cm
vikt ca 7 gram. I binjurebarken som utgör 80% av rganet produceras minst 28 olika hormoner. Binjurarna är mycket känsliga för stress.

Exempel på funktioner:
-Producera hormoner som förkortar blodets koaguleringstid.
-Producera hormoner som påverkar mineralhalten i blodet.
-Producera hormonet cortisol som bland abbat deltar i regleringen av kolhydrat. och äggviteomsättningen.
-Producera hormoet aldosteron som påverkar omsättningen av natrium och vätska i kroppen.
-Producera hormonerna adrenalin och noradrenalin som deltar i regulationen av puls och blodtryck samt omsättningen av kolhydrater och fett.
-Producera hormoner för lymfabs borttransport av slaggprodukter.
-Producera könshomoner som stimulerar ovarier och testiklar.
-Påverka blodtrycket tillsammans med hypofysen.

Exempel på sjukdomstillstånd i eller härrörande från binjurarna:
-
Addisons sjukdom med symtom som lågt blodtryck, hjärtinsuficiens, hyperpigmentering.
-Anemi
-Cushings sjukdom med symtom som högt blodsocker, muskelartrofi, sköra slemhinnor, månansikte, urkalkning av skelettet,
samt ökat fett kring midjan, skuldergördeln och mellan skulderbladen.
-Förstoppning
-Förstärker andra symtom
-kalla händer och fötter
-Kronisk trötthet, mental trötthet
-Känslighet för stress och kyla
-Lymfatisk stagnation
-Lågt blodsocker
-Menopaus
-Nedsatt immunförsvar
-Nedsatt ämnesomsättning
-Rastlöshet
-Skelettfraktur
-Senilitet, svag puls
-Viamin- och mineralbrist

Strukturella störningar:
Bröstkotor nr 9-12, ländkotor nr 1-3, kraniet samt nackkotor kan direkt eller indirekt via nervsystemet orsaka besvär i binjurar.

Binjuraranas indikatormuskler:
M Gracialis (L2-4)
M Sartorius (L2-3)
M Gastrochnemius (L4-S2)
M Soleus (L4-S2)

Exempel på läkemedel som kan ge binjureskador:
Celeston, Corticoderm, Cortone, Dacortilen, Devadron, deltisn, Diabenes, Diproderm, Diprosalic, Elocon, Glibenese,
Hydrokortison, Ibaril, Kenacombin, Kenacort, Kenacort T, ledercort, Orimeten, Preferid, Soriflor, Synalar

Naturmedicinsk normaliserande behandling är:
Energimedel Platinium met C30, Glandula supr, AME-Junalin

Diabetes 1, sk EMS på häst

Vid analyser ser man alltid att det ligger toxiner från vaccinationer främst och även läkemedel i körtlarna. Detta orsakar då en toxicitet som blockerar körtelns normala funktion genom utebliven produktion av främst insulin. Särskilt formaldehyden som används för ”avdödandet” av i synnerhet kulturerna i stelkramp vaccinet. Insulinet skall medverka till att hantera kolhydraterna och omvandla dessa till glukos. Vilket är en energiform kroppen och särskilt musklerna sen använder sig av som energikälla.
Vacciner är en direkt utlösande faktor för diabetes 1 / EMS.
Utrensande medel är HBM 1 och/eller HBM 27, Normaliserande av körtelfunktionen sker sedan med AME-Diabelan.
Tillförsel av kolhydrater i from av socker-säd-grönbete är direkt olämpligt vid behandlingen. Diabetes 1 /EMS ger oftast kraftiga depåer i främst nacke, manke-bogar. Men hela muskulaturen laddas med fettdepåer som gör hästen väldigt stum och stel vilket tyvärr ofta misstas vara fång. Hästen kan till synes vara fet, men fettet kan inte bantas bort utan måste behandlas och sen motioneras bort genom fysisk aktivitet. Att svälta dessa hästar med boxvila är därför rena döden och idioti.

 

Diabetes 2, s k "Insulin Resistens" på häst

Såvitt jag sett i analyser och behandlingar, så handlar detta inte alls om insulinet. Det hormonet är något buskpottkörteln utsöndrar för att omvandla kolhydrater till glukos, vilke transpoteras ut till främst muskler där detta i cellerna omvandlas från glukos till energi. När cellerna inte gör denna omvandling så blir musklerna och kroppen energifattig med muskulära nedsättningar.
Orsaken synes vara kemikalier från mat, läkemedel och vacciner som orskar förgiftning, vilket leder till att cellerna inte kan utföra denna process.
Initialt är det viktigt att ta bort kolhydrater ur kosten för att reducera belastningen ut i kroppen. Rensning av cellerna sker främst med HBM26, (homeopatiskt selen) och aktivering av cellandningen med elektrolyter AME-formula 20. Ibland kan blod-leversystemet behöva en renande kur, särskilt om problemen pågått en tid eftersom mycket av skräpet hamnar där.