BALANS och OBALANS

i
MILJÖN

 

 tips för avstörning av skadliga energier.

Sammanställning över gjorda erfarenheter under några års praktiskt arbete,
med att åtgärda sådana störningar som gett upphov till ohälsa och frekvenskänslighet.

Redskap som använts är huvudsakligen vinkelpekare och pendel.

 

Med årens lopp så inser vi att det alltid är nya miljöer och nya människor. Ingen är den andra lik, tack och lov, men nackdelen är att hitta ”rätt” lösning alla gånger. Här kan bara erfarenheter och kunskaper hjälpa oss. Inget kan tas för givet utan det enda som verkar gälla är att allt är möjligt.

Med detta dokument vill jag delge Dig just tankar, idéer och erfarenheter av 10 årsarbete. Vad som är mycket viktigt att förstå är att inga fält, energier och microvågor tas bort, utan dom förändras med P&M-balanseringen i sina egenskaper på sådant sätt att ingen eller ringa störning kan märkas på kroppens energisystem.

 

Rätt energi i miljön??

Detta kontrolleras med hjälp av ex pekare. I en miljö där balans råder framträder jordens energifält, bl a Curry & Hartmann, på ett sådant sätt att båda polariteterna kan hittas. Då både plus och minus energi finns i lika omfattning kan balans och harmoni upplevas.

När vi går med pekarna visar båda inåt och båda utåt med visst avstånd mellan linjerna beroende av system som känns av, då råder BALANS!!. Vid obalans hittas exempelvis inte den ena polariteten(linjen) eller ingen alls, eller så kan pekarna svänga runt eller ge andra utslag.

OBS! allt annat än båda ihop eller båda isär är ett tecken på OBALANS!!

 

VAD GÖRA NÄR INTE BALANS RÅDER?

Tänk på att när Ni kollar att aldrig vara i obalans eller ha någon med er med obalanserad mobil etc som kan ge ett felaktigt resultat i mätningen.

Mitt råd är att tänka stort. Vad är den största tänkbara felkällan?? Utomhus bör fokus ske på master och elledningar samt transformatorer. Dessa påverkar i sin tur husens innemiljö. Inomhus skall yttre faktorer identifieras och balanseras om så inte är gjort utomhus. Hus anslutna till fjärrvärme har väldigt ofta uppladdat vatten i värmesystemet, vilket är en stor faktor. Husets elsystem kan balanseras på ett centralt ställe, liksom ventilations system.

Gå därefter över till punktkällor. När balans råder kan Curry & Hartmann samt vatten ådror mätas fram och vid behov åtgärdas.

 

Åtgärdsförslag

 

 

Ventilation och fläktar.

I våra moderna byggnader finns ett eller annat sofistikerat ventilations system.

Dessa är utrustade med elektriska fläktar, som negativt påverkar luften och skapar obalans. Undantaget är system där fläkten endast suger ut luften och tillförsel av luft sker via mekaniska ventiler eller spjäll.

Jag beskriver nu några situationer som är vanliga att möta.

Köksfläkten suger in luft, som passerar via värmeåtervinnings system och fördelas sedan via ventiler till olika rum. Hela huset fick fel energier på grund av motorn till köksfläkten. Åtgärd: Placera en ½ liters flaska med P&M vatten, eller 1 dataplatta (kraftfullare) invid fläkten och balans råder. Förslag är att regelmässigt byta vatten ex varje kvartal i flaskan.

System med luftkonditionering och luftvärmepumpar har kompressorer och fläktar i apparaten som ger en elektrisk uppladdning av inkommande luft. Åtgärd: Placera en dunk (4-10 liter) eller 1-2 dataplattor intill apparaten och kolla med pekare om balans råder, om inte öka volymen eller placera en lufvirvlare i ingående lufttrumma.

Luftburet värmesystem har någon form av elpatron i systemet, samt fläkt som gör att luften sprids till husets olika delar och ger obalans. Åtgärd: Placera dataplattor invid värme enheten och vid fläktmotorn, kolla om balans råder, om inte placera en lufvirvlare centralt i lufttrumman.

 

 

Berg-, jord-värme panna med elpatron i vattenburet system.

Kan ladda upp vattnet i radiatorerna och ge obalans. Åtgärd: Har vi tur så kan en installation av vattenvirvlare på ingående ledning lösa problemet. Detta på grund av att ingående virvlat vatten fylls på i enhetens varmvatten del och kommer då i närkontakt med vattnet till värmerören och radiatorerna i huset. Efter en tid så är då vattnet i värmesystemet i praktiken ett P&M vatten energimässigt. Alternativt är att fylla på systemet direkt med P&M vatten för att säkerställa effekten. Endast några liter behövs normalt tillföras.

 

Fjärrvärme.

Är som regel stor orsak till obalans i hus. Detta beror på att ledningarna ligger i gatan och där finns även kraftiga elkablar, dessa ger ifrån sig fält som överförs till vattnet som sedan sprider detta till anslutna hus. Rent tekniskt fungerar en anslutning till fjärrvärme så att en värmeväxlare installeras där fjärrvärmevattnet passerar och värmen överförs till ”ditt” värmesystem. Detta gör att en påfyllnad av P&M vatten i husets eget system är fullt tillräckligt för att skapa balans. Finns P&M virvlare installerad sköter det sig sedan självt. Om inte så är fallet utan bara en påfyllning sker, bör man vara observant på hur länge kraften sitter i och vid behov tillföra P&M vatten i systemet. Eller placera en dunk intill ledningen centralt placerat som sedan kan bytas vid behov. Enklast är dock placering av dataplattor centralt som varar mycket längre.

Har varit på många olika håll i städer med fjärrvärme och kunnat konstatera att det var fel överallt!!!!!

Är det så generellt??? Så ger denna, i övrigt positiva värme, upphov till mycket lidande.

 

Elsystem och säkrings skåp.

Elkablar och apparater ger ifrån sig fält som ger en uppladdande effekt på ena hjärnhalvan vilket resulterar i obalans och andra symtom. Ett enkelt sätt att ordna detta på är att placera dataplatta/or på säkrings skåp eller på ingående ledning. Observera att placeringen inte får orsaka fara. Du åstadkommer då ett balanserat elsystem i huset. Du kan enkelt muskeltesta effekten före och efter placeringen av vattnet. Sätt på en spisplatta och be personen att hålla handen på spisens plåthölje, lyft andra armen och håll emot. Du trycker nedåt och ni får då en uppfattning om kraften i musklerna. Sätt plattor vid ex. säkringsskåpet och gör om testet. Eller placera ett glas P&M vatten på spisen.

Ni upptäcker då att en helt annan kraft finns i muskulaturen när elsystemet är balanserat. Sålunda kan konstateras att vi dräneras på kraft vid elektriskt påverkan.

Är det obalans utanför huset och där finns nedgrävda eller i luften hängande kablar. Så störs dessa av med en dunk vatten på lämpligt ställe invid ledningen. OBS ifrån kraftledningar kan ibland strålliknande fält komma hundratals meter ifrån ett hus och totalt slå ut balansen. Samma kan ske från master från betydligt längre avstånd. Fälten söker jordning och ett hus är oftast ett mycket bra ställe för detta, därför söker dom sig till huset.

 

Belysning

Lysrör och lågenergilampor innehåller kvicksilver och ger mycket höga frekvenser. Vet Du att du har amalgam i tänderna eller har kvar kvicksilver efter sanering, eller är känslig för el i allmänhet. Byt ut dina lampor till VANLIGA glödlampor.
Belysning med dimmer, frekvenstyrning, ger ett kraftfullt magnetfält även kring vanlig glödlampa som stör väldigt mycket. Direkt olämpligt för känsliga och bör bytas till vanlig strömbrytare

 

Balansering av Curry-, Hartmann linjer och vattenådror.

Vattenådror bör alltid avstöras där människor skall vara permanent. Anledningen till detta är att den energin saknar den ”livsenergibetydelse” som andra jordströmmar har och som vi skall vara i kontakt med. Dessutom skapar vattenådror krysspunkter tillsammans med Curry och Hartmann linjer på ett oregelbundet sätt som gör det svårt. Jordstrålningskryss plus en vattenåder blir en mycket kraftfull punkt som är direkt olämplig att vistas på.

Curry och Hartmannlinjer SKALL normalt inte avstöras eller ändras på. Dom utgör den livsenergi som vi skall vara i kontakt med för att skapa en harmoni i miljön och i människor. Anledning till att jag kommer att beskriva hur avstörning kan gå till, är att i vissa fall går ommöblering inte att göra eller andra omständigheter som kan göra det viktigt att avstöra en linje för att få bort krysspunkten.

Balansering görs med P&M vatten eller plattor.

 

 

1.      Kontrollera var linjerna går och var krysspunkten befinner sig, märk gärna upp med tejp på golvet.

2.      Ställ en flaska P&M vatten eller platta på ena linjen en bit ifrån krysset.

3.      Gå med pekarna över linjen på båda sidor om flaskan/plattan, du får då ström på den sidan varifrån energin kommer just då. På andra sidan är ”strömlöst”. Riktningen av energin växlar ett antal gånger per dygn, så ditt konstaterande av riktning gäller just då.

4.      Om den ”strömlösa” sidan är mot krysspunkten så är det rätt, annars måste flaskan/plattan ställas på andra sidan punkten.

5.      Nu måste kollas att den korsande linjen finns kvar. Är den borta nu så ligger den över den balanserade och blir då även den balanserad. Detta blir helt fel eftersom du då tar bort den polariteten från rummet helt och skapar en enpolig miljö. =Obalans.

6.      Det skall alltid vara den översta som balanseras och vilken det är måste testas fram. Blev det tomt på den korsande linjen så skall den andra linjen användas och balanseras. Förfar enligt punkt 2, 3, 4.

7.      När rätt linje är hittad och balanserad, skall flaskor/plattor placeras på båda sidor om området som skall balanseras. Dessa måste stå ganska exakt på linjen.

Den dominerande polariteten i linjen är nu decimerad och linjerna skapar nu inte en krysspunkt med linjer av samma polaritet. Den balanserade linjen övergår till att bli en linje av neutral polariteten vilket gör att själva krysset blir en korsning mellan en plus eller minus linje och en neutral. En sådan ”skapad” krysspunkt anses inte utgöra mer än vad en enskild linje åstadkommer och därmed inte skapa något problem för en balanserad person.

 

Klockradio, stereo, TV, datorer

Innehåller samtliga transformatorer som är aktiva, så länge stickkontakten sitter i väggen, oavsett om apparaten är på eller ej. Skall balanseras med en platta eller med P&M-vatten. TV och datorer skickar dessutom ut fält via bildskärmen som direkt påverkar bl hjärtmuskel, blodtryck men även signalsystemet. Dom som vistas framför en sådan och samtidigt bär metaller får dessa uppladdade av dessa fält och håller bäraren i obalans även när man går därifrån. Placera plattan framför skärmen så den är mellan personen och skärmen. Vissa överkänsliga kan även använda skyddande medaljong. De nyare plattskärmarna har ingen strålning, men har en transformator som ger ett mindre fält. Dagens strålningsproblem från datorer härrör sig från bredband, trådlöst eller kabel, som ger höga frekvenser. Har du kabel hjälper det inte att stänga av dosan, du måste dra ur sladden i väggen för att bryta kretsen. Vid trådlöst så stäng alltid av sändaren när du inte använder uppkopplingen. Din sändare stör och påverkar alla människor på hundratals meter och kan skapa tragedier och ohälsa, vilket du faktiskt är ansvarig för med sådan utrustning

Finns flera datorer på ett kontor ex så hjälper det inte att balansera ”din” dator. Datorer och apparater i närliggande rum stör dig i alla fall. Du kan då placera ut kärl med vatten eller plattor och skapa Din balanserade oas oavsett omgivningen. Viss precision på placeringen kan vara nödvändig. Finns motstånd för dessa åtgärder är det medaljong som gäller.

 

Stickkontakt anslutna lampor et c.

Sverige och bl a Albanien är de länder som använder liksidiga kontakter och anslutningar.

Då vi har en fas och en noll ledare så går elen åt ett håll. Beroende på hur vi sätter i stickkontakten får vi då en skillnad på hur strömmen kommer att gå. På de flesta anslutna lampor finns en strömbrytare, där de allra flesta endast bryter den ena tråden. Detta innebär att i de fall strömmen tillåts passera brytaren, gå upp till lampan för att sedan brytas på återvägen. Då finns ett elektriskt fält runt lampan som blir nästan dubbelt så stort när lampan är SLÄCKT som när lampan är tänd. Detta kallas ett vagabonderande fält. Rätt isatt kontakt så skall brytaren finnas på fasen, som då förhindrar vidare transport av strömmen.

Brytaren skall lämpligast sitta monterad på sladden och så långt bort som möjligt från personen. Belysning tillverkad av metall vari kabeln passerar eller ligger emot och brytaren finns placerad i armaturen så kommer hela armaturen att vara uppladdad hela tiden så länge kontakten är ansluten i väggen.

Sladdar som finns runt stols eller skrivbords ben av metall kan göra hela möbeln ledande och därmed skapa ett ganska stort fält. Sådana sladdar skall tas bort. 

Till dessa tester kan en ”Buzzer”, ”Elfix” (Claes Ohlsson, Biltema) eller annat instrument som känner av elektriska fält användas. Om vi balanserar elsystemet eller lampan så kommer instrumentet fortfarande ge utslag. Detta beror på att det inte kan känna skillnaden på utseendet av fältet utan bara att det finns ett fält.

S k halogenlampor har en transformator, den ger ifrån sig ett fält så länge kontakten sitter i vanligtvis.

 

Med detta dokument är syftet att redovisa olika faktorer som har betydelse för vår hälsa. Vad som bl a kan kontrolleras och hur det kan åtgärdas. Det finns naturligtvis fler saker i våra hem och miljöer än här redovisat, men jag hoppas Du fått en inblick i problematiken och förstått  tankegångarna. Dessa kan Du sedan applicera på vad som och utveckla dig själv i konsten att skapa balans för Dig och dina medmänniskor.

 

Jag önskar Dig lycka till.

Morgan Strålman  
Paradisberget
575 96 Eksjö

Tele: 070-6039419
E-mail: morgan.paradis@tele2.se